• دهۆک، کولانا ژاڵ 42،99442
  • (+964)7501431113
ckb